آوردن نمازهای قراضه ممنوع!!!
تحریم ها
۱۰ تیر , ۱۳۹۶
دستگیری
۱۱ تیر , ۱۳۹۶

آوردن نمازهای قراضه ممنوع!!!