به جوان انقلابی تند رو نگویید
معنی پرهیزکاری
۳۰ مرداد , ۱۳۹۶
کرامتی از شهدا
۳۰ مرداد , ۱۳۹۶

به جوان انقلابی تند رو نگویید