بیانات
۲ اردیبهشت , ۱۳۹۶

زمان شاه یا الان

۳۱ فروردین , ۱۳۹۶

آرشیو تاریخی سخنرانی ـ ۱۳۹۵