اگه خدا بخواد به کسی لطف کنه
اگر می‌دانیم هم بپرسیم
۲۱ فروردین , ۱۳۹۶
اگه گناه و معصیت خوب نیست، چرا این همه مردم دنیا دارن انجام می دهند
۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

اگه خدا بخواد به کسی لطف کنه