خدا که یاری نمی خواد!!!
خدا را پاک نکنیم
۲۱ فروردین , ۱۳۹۶
خدا، من گارانتی ندارم؟
۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

خدا که یاری نمی خواد!!!