دعوت به سخنرانی۱
 

دعوت کننده

حقوقیحقیقی

مکان

زمان

بیشتر

مدعوین

رده سنی

انتخاب مدعو

حجةالاسلام و المسلمین ماندگاریحجةالاسلام و المسلمین برادران

بارگذاری اسکن نامه