روز هفتم محرم ـ علی اصغر (ع)
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،پرسش و پاسخ ماندگاری، مشاوره ماندگاری،معامله با خدا،امام حسین، سخنرانی ،محرم
معامله با خدا
۵ مهر , ۱۳۹۶
دل، قرائتی، ماندگاری
دل پاک به درد نمی خوره
۶ مهر , ۱۳۹۶

روز هفتم محرم ـ علی اصغر (ع)