شب بیعت
برنامه محرم
۳۰ شهریور , ۱۳۹۶
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا
روضه ـ شب اول
۳۰ شهریور , ۱۳۹۶

شب بیعت