صدا و سیما قرار بود دانشگاه باشد
بیت المال
۱۹ تیر , ۱۳۹۶
حساب و کتاب
۲۰ تیر , ۱۳۹۶

صدا و سیما قرار بود دانشگاه باشد