در نفس هر کس عظمت خدا جا بگیرد در چشمش بقیه کوچک می شوند
نسخه خدا
۲ شهریور , ۱۳۹۶
فرمول عاقبت بخیری
۴ شهریور , ۱۳۹۶

در نفس هر کس عظمت خدا جا بگیرد در چشمش بقیه کوچک می شوند