عکس یادگاری
نقش مسجد
۱۰ تیر , ۱۳۹۶
تحریم ها
۱۰ تیر , ۱۳۹۶

عکس یادگاری