غیبت کردن
اگه احساس تنهایی میکنی
۳۱ تیر , ۱۳۹۶
فکر میکنند…
۳۱ تیر , ۱۳۹۶

غیبت کردن