مغرور
ولایت
سخنان کارشناسان دین حجت است
۸ شهریور , ۱۳۹۶
همسرداری، ماندگاری
بدترین همسر داری
۹ شهریور , ۱۳۹۶

مغرور