می‌شه قصه شهدا را با فرمول ریاضی بگید؟
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا
نمک آشت رو هم از من بخواه
۳۰ مهر , ۱۳۹۶
نماز،تراشیون،ماندگاری
آشنایی فرزندان با نماز
۱ آبان , ۱۳۹۶

می‌شه قصه شهدا را با فرمول ریاضی بگید؟