نور ولایت امام رضا و ائمه
زنیدق،حق،استاد فاطمی نیا،استاد ماندگاری
زندیق هم حق داره
۲۷ آبان , ۱۳۹۶
امام رضا(ع)،استاد قرائتی،استاد ماندگاری
مسلمان شدن رئیس فرقه صابئین
۲۷ آبان , ۱۳۹۶

نور ولایت امام رضا و ائمه