همسنگران
۲۰ تیر , ۱۳۹۶

زمانی که اجابت نزدیک می شود

[…]
۲۰ تیر , ۱۳۹۶

انتقاد به آموزش پرورش

[…]
۲۰ تیر , ۱۳۹۶

آزادی

[…]