وزیر و دلاک
جهاد
۱۱ مرداد , ۱۳۹۶
رادیو ایران
۱۱ مرداد , ۱۳۹۶

وزیر و دلاک