ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام
تاریخ
۱۳ شهریور , ۱۳۹۶
تماس،ماندگاری
شماره تماس خداوند
۱۳ شهریور , ۱۳۹۶

ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام

ولایت،میرباقری،ماندگاری