کدوم خدا رو می‌پسندی؟
تمرین نقطه زنی
۵ مرداد , ۱۳۹۶
آخر دنیا
۷ مرداد , ۱۳۹۶

کدوم خدا رو می‌پسندی؟