مهر
۶ مهر , ۱۳۹۶
دل، قرائتی، ماندگاری

دل پاک به درد نمی خوره

۶ مهر , ۱۳۹۶
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،پرسش و پاسخ استاد ماندگاری، مشاوره استاد ماندگاری،علی اصغر، هفتم محرم

روز هفتم محرم ـ علی اصغر (ع)

۵ مهر , ۱۳۹۶
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،پرسش و پاسخ ماندگاری، مشاوره ماندگاری،معامله با خدا،امام حسین، سخنرانی ،محرم

معامله با خدا

۵ مهر , ۱۳۹۶
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،پرسش و پاسخ ماندگاری، مشاوره ماندگاری،امام حسین ، معرفت،سخنرانی حرم حضرت معصومه،محرم

کلاس معرفتی امام حسین