اردیبهشت
۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷
بندگی،استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

تقوا گواهینامه بندگی است

۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

میل به گناه را از وجودمان پاک کنیم

۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷
خداوند،بخیل،استاد انصاریان،استاد ماندگاری

خدا بخیل نیست