خرداد
۲۹ خرداد , ۱۳۹۷
جغرافیا،جبهه،شهدا،وسعت، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

بیایید جغرافیای جبهه را وسعت دهیم

[…]
۲۹ خرداد , ۱۳۹۷
شهادت،هدف،وظیفه،گریه،عارفانه، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

هدف شهداء از شهادت چه بود؟

۲۹ خرداد , ۱۳۹۷
شیطان،درست،صادق،خلوت، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

شیطان راست گفته است

۲۹ خرداد , ۱۳۹۷
شیعه انگلیسی،تفرقه،استاد اراکی،استاد ماندگاری

همه چیز در مورد شیعه انگلیسی

[…]