آثار،اموال،نعمت،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری
۲۳ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آثار،اموال،نعمت،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری

چرا اموال داری گداوار زندگی می کنی