آخوندها،روحانیت،عمامه،استاد قرائتی،استاد ماندگاری
۱۸ فروردین , ۱۳۹۷
آخوندها،روحانیت،عمامه،استاد قرائتی،استاد ماندگاری

از آخوندها خوشم نمی آید