آمریکا،خاتمی،ماندگاری
۱۸ مهر , ۱۳۹۶
مرگ،خاتمی،ماندگاری

مرگ بر آمریکا