استاد ماندگاری ، صوت، جهالت ، موشک
۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

جهالت یا خیانت موشکی