استاد ماندگاری ، صوت، ولی فقیه ، فرمانده
۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

چرا باید ولی فقیه فرمانده باشه؟