استاد ماندگاری ـ لطف خدا
۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

اگه خدا بخواد به کسی لطف کنه