استاد ماندگار ـ عتیقه ـ الگو
۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

الگوهای عتیقه‌ای و الگوهای دَم‌دستی!