استثناء،جامعه،رهبری،استاد رحیم پور ازغدی،استاد ماندگاری