اقلابی،رفاه طلبی،استاد رحیم پور ازغدی،استاد ماندگاری