امام،آمریکا،هیچ غلطی،امام خامنه ای،استاد ماندگاری
۱۳ اسفند , ۱۳۹۶
امام،آمریکا،هیچ غلطی،امام خامنه ای،استاد ماندگاری

همان حرف امام را تکرار می کنم