امیرالمونین(ع)،همنشین،استاد مهدوی ارفع،استاد ماندگاری
۲۹ خرداد , ۱۳۹۷
امیرالمونین(ع)،همنشین،استاد مهدوی ارفع،استاد ماندگاری

توصیه های امیرالمومنین(ع) در مورد همنشین