امیرالمونین(ع)،همنشین،استاد مهدوی ارفع،استاد ماندگاری