اندوه،کفر،استاد پناهیان،استاد ماندگاری
۱۸ آذر , ۱۳۹۶
اندوه،کفر،استاد پناهیان،استاد ماندگاری

اندوه یعنی کفر