بنده
۷ مرداد , ۱۳۹۶

مگر خدا از بنده هاش چه می خواهد؟

[…]