بیانیه
۲۷ اردیبهشت , ۱۳۹۶

بیانیه استادماندگاری در حمایت از آقای رئیسی

[…]