بی بی دو عالم،حضرت معصومه،،علم،خواستن،استاد فاطمی نیا ،استاد ماندگاری