تخریب،سیره اهل بیت(ع)،استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا
۱ مرداد , ۱۳۹۷
تخریب،سیره اهل بیت(ع)،استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

برای تخریب سیره اهل بیت (ع) باید گریه کرد

[…]