تفرقه،گوساله پرست،استاد قرائتی،استاد ماندگاری
۱۴ آذر , ۱۳۹۶
تفرقه،گوساله پرست،استاد قرائتی،استاد ماندگاری

گوساله پرستی بهتر از تفرقه