تفکر، علم، رفیعی
۴ شهریور , ۱۳۹۶

هیچ علمی همچون تفکر نیست