تفکر مخرب،آمریکا،بمب اتم،استاد رحیم پورازغدی،استاد ماندگاری
۷ مرداد , ۱۳۹۷
تفکر مخرب،آمریکا،بمب اتم،استاد رحیم پورازغدی،استاد ماندگاری

تفکر شما از بمب اتم مخرب تره