تقوا، گاهینامه، ماندگاری
۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷
بندگی،استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

تقوا گواهینامه بندگی است