تقوا
۷ خرداد , ۱۳۹۶

تمرین تقوا

۹ خرداد , ۱۳۹۶

جام طلا

۱۰ خرداد , ۱۳۹۶

الصوم لی

۱۱ خرداد , ۱۳۹۶

تکیه گاه