تنگدست،صدقه،امام علی(ع)،استاد مهدوی ارفع،استاد ماندگاری