توکل
۵ شهریور , ۱۳۹۶

بن بست

۶ خرداد , ۱۳۹۶

رابطه توکل و انجام تکلیف

[…]