جامعه
۲۲ تیر , ۱۳۹۶

جامعه تکلیف گرا

[…]
۲ مرداد , ۱۳۹۶

ویژگی های جامعه تکلیف گریز