جغرافیا،جبهه،شهدا،وسعت، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا
۲۹ خرداد , ۱۳۹۷
جغرافیا،جبهه،شهدا،وسعت، استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا

بیایید جغرافیای جبهه را وسعت دهیم

[…]