حرام، محاسبه، ماندگاری
۶ شهریور , ۱۳۹۶

حرام وجودت را تاریک می کند

[…]