حقیقت،آرزو،استاد عابدینی،استاد ماندگاری
۲۹ آبان , ۱۳۹۶
حقیقت،آرزو،استاد عابدینی،استاد ماندگاری

حقیقت انسان آرزوهای او