خدا،عالی،ماندگاری
۸ آبان , ۱۳۹۶
خدا،عالی،ماندگاری

خدا سوار بر کار هست